Od 18 rokov

Nasledujúce stránky sú určené len pre dospelých. Vstúpením potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

Kategórie

Newsletter

Tento preklad je takzvaný zdvorilostný preklad. Tento preklad slúži len pre vašu informáciu. Právne záväzná je len aktuálna verzia našich Všeobecných obchodných podmienok v nemeckom jazyku.

Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre spotrebiteľov

Preklady do iných jazykov majú len informatívny charakter a treba ich chápať ako tzv. zdvorilostné preklady. Právne záväzné sú len naše Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre spotrebiteľov v nemeckom jazyku.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a informácie pre spotrebiteľov spoločnosti MEO Vertriebs GmbH, od júla 2021, ďalej len -MEO-.
§ 1 Všeobecné podmienky a rozsah pôsobnosti

1.) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu a webových stránok spoločnosti MEO Vertriebs GmbH.

2.) Spotrebiteľmi v zmysle týchto obchodných podmienok sú fyzické osoby, ktoré uzatvárajú právny úkon za účelom, ktorý nemožno priradiť k ich obchodnej alebo samostatnej profesionálnej činnosti. 3. Podnikatelia v zmysle týchto podmienok sú fyzické alebo právnické osoby, prípadne partnerstvá s právnou subjektivitou, ktoré pri uzatváraní právneho úkonu konajú v rámci svojej obchodnej alebo nezávislej profesionálnej činnosti. Veľkoobchodníci sú podnikatelia, ktorí od nás na tento účel získajú samostatný veľkoobchodný prístup prostredníctvom zodpovedajúcej akreditácie a množstva objednávok; ustanovenia pre podnikateľov sa na nich prirodzene vzťahujú primerane. Zákazníkmi v zmysle týchto obchodných podmienok sú spotrebitelia, ako aj podnikatelia a veľkoobchodníci.

3.) Odchýlne, rozporné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky sa nestávajú súčasťou zmluvy, aj keď sú známe, pokiaľ ich platnosť nie je výslovne písomne dohodnutá.

§ 2 Uzatvorenie zmluvy, výhrada vlastnej dodávky

1.) Naše ponuky sa môžu meniť. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny, ako aj zmeny tvaru, farby a/alebo hmotnosti v primeraných medziach.

2.) Objednaním tovaru zákazník záväzne vyhlasuje, že si želá kúpiť objednaný tovar.

3.) Ak spotrebiteľ objedná tovar elektronicky, potvrdíme prijatie objednávky bezodkladne. Samotné potvrdenie prijatia objednávky zákazníkovi neznamená záväzné prijatie objednávky. Potvrdenie o prijatí však môže byť spojené s vyhlásením o prijatí objednávky. Prijatie sa uskutočňuje písomne alebo doručením tovaru zákazníkovi. Až do záväzného prijatia z našej strany nemá zákazník právny nárok na dodanie tovaru. Sme oprávnení odmietnuť prijatie objednávky - napríklad po preverení bonity zákazníka. Sme oprávnení obmedziť objednávku na bežné množstvo pre domácnosť.

§ 3 Dodanie; výhrada vlastnej dodávky

1.) Ak nie je v ponuke uvedené inak, dodacia lehota je 3-5 dní. V prípade platby vopred začína dodacia lehota plynúť nasledujúci deň po vystavení platobného príkazu prevodnej banke; v prípade iných spôsobov platby začína plynúť nasledujúci deň po uzatvorení zmluvy a končí uplynutím posledného dňa lehoty. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátom uznaný sviatok v mieste dodania, nahrádza takýto deň nasledujúci pracovný deň.

2.) Ak nie sú všetky objednané výrobky na sklade, sme oprávnení uskutočniť čiastočné dodávky na naše náklady, pokiaľ je to pre vás primerané.

3.) Ak sa dodanie tovaru nepodarí z vašej viny napriek trom pokusom o doručenie, môžeme od zmluvy odstúpiť. Všetky uskutočnené platby budú okamžite vrátené.

4.) Zmluva sa uzatvára pod podmienkou, že nám naši dodávatelia riadne a včas dodajú tovar. To platí len v prípade, že nie sme zodpovední za nedodanie tovaru, najmä ak bol s naším dodávateľom uzatvorený kongruentný zabezpečovací obchod. O nedostupnosti služby bude zákazník bezodkladne informovaný. Odmena bude okamžite vrátená alebo bude dodaný náhradný tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty. Ak nám tovar nevyhovuje, môže byť na naše náklady vrátený.

§ 4 Výhrada vlastníckeho práva

1.) V prípade zmlúv so spotrebiteľmi si vyhradzujeme vlastnícke právo k tovaru až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich z prebiehajúceho obchodného vzťahu.

2.) Zákazník je povinný zaobchádzať s tovarom s náležitou starostlivosťou. Ak je potrebná údržba a kontrolné práce, zákazník ich musí vykonávať pravidelne na vlastné náklady.

3.) Zákazník je povinný nás bezodkladne informovať o akomkoľvek prístupe tretích osôb k tovaru, napríklad v prípade jeho zabavenia, ako aj o akomkoľvek poškodení alebo zničení tovaru. Zákazník je povinný nás bezodkladne informovať o každej zmene vlastníka tovaru a o zmene vlastného bydliska.

4.) Sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie tovaru, ak zákazník koná v rozpore so zmluvou, najmä v prípade omeškania s platbou alebo porušenia povinnosti podľa bodu 2. a 3. tohto ustanovenia.

5.) Podnikateľ je oprávnený tovar ďalej predať v rámci bežného obchodného styku. Týmto nám postupuje všetky pohľadávky vo výške fakturovanej sumy, ktoré mu vzniknú voči tretej osobe v dôsledku ďalšieho predaja. Postúpenie pohľadávky prijímame. Po postúpení je podnikateľ oprávnený pohľadávku vymáhať. Vyhradzujeme si právo vymáhať pohľadávku sami, akonáhle si podnikateľ riadne neplní svoje platobné povinnosti a je v omeškaní s platbou.

§ 5 Právo na odstúpenie od zmluvy

1.) Prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie o odstúpení od objednávky z nášho internetového obchodu.

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

------------------

Zásady odstúpenia od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa...

- v ktorom ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar, ak ste si objednali jeden alebo viacero tovarov v rámci jednej objednávky a tovar alebo tovar je dodávaný jednotne;

- v ktorom ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali posledný tovar. ak ste si objednali viacero tovarov ako súčasť jednej objednávky a tovar sa dodáva samostatne;

- v ktorom ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali poslednú čiastkovú zásielku alebo posledný tovar. ak ste si objednali tovar, ktorý sa dodáva vo viacerých čiastkových zásielkach alebo kusoch;

------------------

Ak sa uplatnia viaceré z vyššie uvedených alternatív, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť až vtedy, keď vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevezmete posledný tovar alebo poslednú čiastkovú zásielku alebo posledný kus.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať, MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Nemecko, tel. +49 2366 500 500; fax: 02366 / 500 510, eMail: [email protected], a to jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Môžete vyplniť a odoslať vzorový formulár na zrušenie zmluvy alebo iné jednoznačné vyhlásenie na našej webovej stránke http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php, a to aj elektronicky. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy (napr. e-mailom).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ak sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte doklad o tom, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku iného zaobchádzania s tovarom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

------------------

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje

- na zmluvy uzavreté na diaľku na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri ktorého výrobe je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom, alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa;

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv uzavretých na diaľku

- pri dodaní zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená;

- pri dodaní tovaru, ak bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

Prosím, zabráňte poškodeniu a znečisteniu. Ak je to možné, vráťte nám tovar v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte k dispozícii pôvodný obal, použite vhodný obal, ktorý zabezpečí primeranú ochranu pred poškodením pri preprave, aby ste sa vyhli nárokom na náhradu škody spôsobenej poškodením chybného obalu. Upozorňujeme, že tieto spôsoby nie sú podmienkou účinného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

§ 6 Odmena

1.) Ponúknutá kúpna cena je záväzná. Kúpna cena je vrátane zákonom stanovenej DPH. V prípade zdaniteľných dodávok v Spojenom kráľovstve (fakturačná hodnota nižšia ako 135,00 GBP) sa vystavujú len zjednodušené faktúry (bez DPH), keďže ide o dodávky koncovým zákazníkom. V prípade zásielkového nákupu sa na kúpnu cenu vzťahuje paušálny poplatok za doručenie. Pri objednávaní prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku nevznikajú zákazníkovi žiadne dodatočné náklady. Zákazník môže zaplatiť kúpnu cenu dobierkou, zálohovým bankovým prevodom alebo kreditnou kartou. V prípade platby kreditnou kartou sa pri zadávaní objednávky vykoná predbežná autorizácia bez zaťaženia. Suma bude zúčtovaná na ťarchu účtu pri dodaní (v prípade čiastkových dodávok čiastková suma a pomerné náklady na dopravu; v prípade ďalších dodávok čiastková suma a pomerné náklady na dopravu). V prípade platby na dobierku bude doručovateľom na mieste účtovaný dodatočný poplatok vo výške 10,00 EUR.

2.) Zákazník sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu najneskôr do 10 dní od prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty je zákazník v omeškaní s platbou.

3.) Zákazník má právo na započítanie len vtedy, ak jeho protipohľadávky boli právoplatne stanovené, nami uznané alebo sa zakladajú na rovnakom zmluvnom vzťahu. Zákazník môže uplatniť právo na zádržné len vtedy, ak sa jeho protipohľadávka zakladá na tom istom zmluvnom vzťahu.

§ 7 Minimálny obrat / minimálny množstevný príplatok pre veľkoobchodníkov

Aby naši veľkoobchodní zákazníci mohli využívať príslušné cenové výhody, je pre nich dohodnutý minimálny obrat na jednu objednávku vo výške 500,00 EUR (netto). V prípade jeho jednorazového podhodnotenia sme oprávnení účtovať minimálnu množstevnú prirážku vo výške 50 EUR plus DPH.

§ 8 Prechod nebezpečenstva

1.) Ak je kupujúcim podnikateľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním, v prípade predajnej zásielky odovzdaním tovaru zasielateľovi, dopravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii určenej na vykonanie zásielky.

2.) Ak je kupujúcim podnikateľ, prechádza nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia tovaru na kupujúceho odovzdaním, v prípade predajnej zásielky odovzdaním tovaru zasielateľovi, dopravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii určenej na vykonanie zásielky.) Ak je kupujúcim spotrebiteľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia predávanej veci prechádza na kupujúceho až odovzdaním veci, a to aj v prípade predaja formou zásielky. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, považuje sa to za rovnocenné s odovzdaním.

§ 9 Záruka

1.) Platí zákonná záruka, ak sa od nej ďalej neodchýlime.

2.) Ak je kupujúcim podnikateľ, poskytneme záruku za vady tovaru najskôr podľa nášho uváženia opravou alebo výmenou.

3.) Zjavné vady nám musia podnikatelia písomne oznámiť v lehote dvoch týždňov od prevzatia tovaru, inak je uplatnenie nároku zo záruky vylúčené. Na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie. Podnikateľ nesie v plnom rozsahu dôkazné bremeno pre všetky náležitosti reklamácie, najmä pre samotnú vadu, pre čas zistenia vady a pre včasnosť oznámenia vady.

4.) Záručná doba je pre podnikateľov jeden rok od dodania tovaru. To neplatí, ak nám zákazník neoznámil zjavné vady včas (bod 2 tohto ustanovenia). Pre spotrebiteľov je premlčacia doba dva roky od prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade použitého tovaru je premlčacia doba jeden rok od prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

5.) Ak je kupujúci podnikateľom, za dohodnutú kvalitu tovaru sa považuje len popis výrobku od výrobcu. Verejné vyhlásenia, propagácia alebo reklama výrobcu nepredstavujú zmluvný popis kvality tovaru.

6.) Zákazník od nás nedostáva žiadne záruky v právnom zmysle. Záruky výrobcu tým nie sú dotknuté.

§ 10 Obmedzenie zodpovednosti

1.) V prípade mierne nedbanlivého porušenia povinností je naša zodpovednosť obmedzená na predvídateľnú, priamu priemernú škodu typickú pre zmluvu podľa druhu tovaru. To platí aj pre mierne nedbanlivostné porušenie povinností zo strany našich zákonných zástupcov alebo sprostredkovateľov. Za mierne nedbanlivostné porušenie nepodstatných zmluvných povinností voči podnikateľom nezodpovedáme

2.) Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na nároky zákazníka vyplývajúce zo zodpovednosti za výrobok. Okrem toho sa obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú v prípade škody na zdraví alebo ujmy na zdraví, za ktorú nesieme zodpovednosť, alebo v prípade straty života zákazníka alebo porušenia podstatných zmluvných povinností. Podstatné zmluvné povinnosti sú abstraktné povinnosti, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a na ktorých splnenie sa zmluvná strana môže pravidelne spoliehať.

§ 11 Autorské práva a dohody o používaní

1.) Kúpou a/alebo predajom výrobkov MEO zákazník nezískava žiadne práva na komerčné používanie loga MEO alebo našich značiek nad rámec zákonných ustanovení.

2.) Zákazník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov.) Zákazníka to najmä neoprávňuje kopírovať, používať a/alebo nechať používať naše fotografie výrobkov a/alebo texty výrobkov vytvorené pri značnej výrobe a nákladoch, a to ani čiastočne. Na tento účel poskytujeme samostatné zmluvy o použití, ktoré uzatvárame s vybranými zákazníkmi. V prípade porušenia zákazu používania podnikneme právne kroky. Okrem iných škôd si vyhradzujeme najmä právo účtovať príslušné licenčné poplatky za neoprávnené použitie.

§ 12 Zákon o riešení spotrebiteľských sporov (VBSG)

1.) Nezúčastňujeme sa na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

§ 13 Záverečné ustanovenia

1.) Uplatňuje sa právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

2.) V prípade, že sa zákaz používania vzťahuje na naše produkty, je možné, že sa na ne vzťahujú príslušné licenčné poplatky...) Ak je zákazníkom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo osobitný fond verejného práva, je výlučným miestom pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy naše sídlo alebo Düsseldorf. To isté platí, ak zákazník nemá všeobecnú súdnu právomoc v Nemecku alebo ak v čase podania žaloby nie je známe jeho bydlisko alebo obvyklý pobyt.

3.) Ak by jednotlivé ustanovenia zmluvy so zákazníkom, vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok, boli alebo sa stali úplne alebo čiastočne neplatnými, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého ekonomický účinok sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu.

Informácie o uzatváraní zmlúv v elektronickom obchode
1. Zmluvný partner

Váš zmluvný partner je:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Nemecko, Fax: 02366 / 500510, eMail: [email protected]

2. Uzatvorenie zmluvy v rámci elektronických obchodných transakcií, jazyk zmluvy

Uzatvorenie zmluvy v rámci elektronických obchodných transakcií sa riadi našimi vyššie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami (pozri vyššie).

Zmluva sa uzatvára výlučne v nemeckom jazyku.

3. Podstatné vlastnosti tovaru, informácie, platba a dodanie

Podstatné vlastnosti tovaru nájdete v príslušnom popise produktu v našom internetovom obchode. Platba a doručenie sa uskutočňujú v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami (pozri vyššie) a informáciami pre zákazníkov na našej webovej stránke.

4. Uloženie textu zmluvy

Ak si spotrebiteľ objedná tovar elektronicky, text zmluvy bude u nás uložený a na požiadanie bude zákazníkovi zaslaný spolu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami e-mailom.

5. Dodanie tovarutechnické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy, možnosti opravy

Zákazník podáva svoju ponuku prostredníctvom nášho objednávkového formulára podľa nasledujúceho postupu:

Po vyhľadaní požadovaného produktu ho môžete nezáväzne vložiť do nákupného košíka kliknutím naň. Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne prezrieť kliknutím na nákupný košík. Výrobky môžete z nákupného košíka kedykoľvek aj odstrániť. Ak si želáte zakúpiť výrobky v nákupnom košíku, kliknite na tlačidlo Pokladňa. Objednávka je prijatá v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami (pozri vyššie).

Pred odoslaním objednávky môžete svoje údaje kedykoľvek znova skontrolovať a opraviť pred konečným odoslaním. Kliknutím na tlačidlo kúpiť dokončíte proces objednávky. Proces môžete kedykoľvek zrušiť zatvorením okna prehliadača.

6. Ďalšie informácie

Tieto informácie nie sú vyčerpávajúce. Ďalšie predzmluvné informačné povinnosti sú uvedené priamo v súvislosti s ponúkaným produktom a v rámci objednávkového procesu.

Informačná povinnosť podľa vyhlášky o batériách

V súvislosti s predajom batérií alebo akumulátorov alebo s dodávkou zariadení obsahujúcich batérie alebo akumulátory sme ako predávajúci povinní informovať kupujúceho v súlade s vyhláškou o batériách (BatterieVO) o nasledovnom:

Batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Po použití môžete batérie bezplatne odovzdať na predajnom mieste (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) alebo vo svojom okolí (napr. na obecných zberných miestach). Batérie nám môžete vrátiť aj poštou. Batérie alebo akumulátory, ktoré obsahujú škodlivé látky, sú označené symbolom preškrtnutej smetnej nádoby. Chemický názov škodliviny nájdete vedľa tohto symbolu smetného koša. Cd" znamená kadmium, "Pb" olovo a "Hg" ortuť.