Od 18 rokov

Nasledujúce stránky sú určené len pre dospelých. Vstúpením potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

Kategórie

Newsletter

Zákon o elektrických a elektronických zariadeniach

Naše reg. č. OEEZ je: DE 99554904

Radi by sme upozornili, že majitelia elektrických a elektronických zariadení sú podľa zákona, a najmä podľa zákona o elektrických a elektronických zariadeniach, povinní likvidovať elektrické zariadenia oddelene od komunálneho odpadu.

Nasledujúci symbol preškrtnutej smetnej nádoby na elektrospotrebičoch upozorňuje, že tieto spotrebiče nesmiete likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Elektrické a elektronické zariadenia ste povinní zbierať oddelene a likvidovať ich na autorizovanom zbernom mieste alebo mieste spätného odberu. Môžete sa obrátiť napríklad na miestne recyklačné strediská.


Staré spotrebiče môžete odovzdať aj nám. My potom zabezpečíme ich riadnu likvidáciu v súlade so zákonnými požiadavkami.


Starý spotrebič môžete odovzdať v našej obchodnej kancelárii (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) alebo nám ho môžete poslať späť poštou. V takom prípade vám preplatíme náklady na dopravu, takže vrátenie elektrického prístroja je pre vás bezplatné. Pre úhradu prepravných nákladov nás prosím kontaktujte zodpovedajúcim spôsobom.


Staré spotrebiče s dĺžkou hrany do 25 cm nám môžete kedykoľvek vrátiť. Staré spotrebiče, ktoré presahujú tieto rozmery, sme povinní prevziať späť len vtedy, ak si u nás zakúpite nový výrobok rovnakého typu.


Upozorňujeme, že staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú súčasťou starého elektrospotrebiča, musia byť od neho pred odovzdaním oddelené.


Radi by sme vás upozornili, že za vymazanie vašich osobných údajov zo zariadenia ste zodpovední vy.

 

 

Zákon o batériách

Keďže sa v našich zásielkach môžu nachádzať batérie a akumulátory, sme povinní vás v zmysle zákona o batériách (BattG) informovať o nasledujúcich skutočnostiach: Batérie a dobíjateľné batérie sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu; máte zákonnú povinnosť odovzdať použité batérie a dobíjateľné batérie. Použité batérie môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo likvidované. Batérie však obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán alebo nikel, a možno ich recyklovať. Batérie nám môžete po použití odovzdať alebo ich môžete bezplatne odovzdať v najbližšom okolí, napr. na obecných zberných miestach alebo v našom predajnom mieste (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten). Odovzdanie na predajné miesto je obmedzené na množstvá obvyklé pre koncových používateľov a na tie použité batérie, ktoré máme alebo sme mali v našom sortimente ako nové batérie.

Symbol s preškrtnutým odpadkovým košom znamená, že batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Pod týmto symbolom nájdete aj nasledujúce symboly s nasledujúcim významom:

Pb: batéria obsahuje olovo
Cd: Hg: Batéria obsahuje ortuť
Hg: Batéria obsahuje ortuť