Od 18 rokov

Nasledujúce stránky sú určené len pre dospelých. Vstúpením potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

Kategórie

Newsletter

Zásady ochrany osobných údajov

Týmto vyhlásením o ochrane údajov by sme vás chceli informovať o tom, ako sa spracúvajú vaše údaje pri používaní našej webovej stránky. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vás informuje najmä o rozsahu, spôsobe a účele spracovania vašich osobných údajov. Vaše údaje sa spracúvajú v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov.

Pokiaľ ide o pojmy použité vo vyhlásení o ochrane údajov, odkazujeme na článok 4 DSGVO.

1. Zodpovedný

Meno/Fa.:MEO Vertriebs GmbH
Ulica č:Lise-Meitner-Straße 9
PSČ, mesto, krajina:45699 Herten, Nemecko
Telefónne číslo:+49 (0) 23 66 / 500 500
Fax:+49 (0) 23 66/ 500 510
E-mailová adresa:[email protected]

2. Úradník pre ochranu údajov

Dominic Schrader
Lise-Meitner-Straße 9
45699 Herten
[email protected]

3. Právny základ spracovania

Pokiaľ na spracovateľské operácie s osobnými údajmi získame súhlas dotknutej osoby, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. a) DSGVO.

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. b) DSGVO. To platí aj pre spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. c) DSGVO.

V prípade, že si spracúvanie osobných údajov vyžadujú životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. d) DSGVO.

V prípade, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. e) DSGVO.

Ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu alebo tretej strany a záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad prvým záujmom, právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávnený záujem spočíva vo výkone našich obchodných činností.

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Pri prístupe na našu webovú lokalitu zhromažďujeme údaje a všeobecné informácie, ktoré nám poskytuje prehliadač vášho koncového zariadenia.

Pri používaní našej webovej lokality zhromažďujeme a používame nasledujúce prístupové údaje/logovacie súbory:

  • IP adresa počítača, ktorý požiadal o prístup
  • Dátum a čas prístupu
  • Názov poskytovateľa internetových služieb
  • Typ prístupu
  • stránka, z ktorej ste nás navštívili
  • požadovaný súbor
  • odkazujúce adresy URL
  • Správa o úspešnom načítaní
  • typy použitých prehliadačov
  • použité operačné systémy

Tieto údaje sa spracúvajú na účely umožnenia používania webovej stránky (vytvorenie spojenia), bezpečnosti systému, technickej správy sieťovej infraštruktúry, ako aj optimalizácie internetovej ponuky, teda na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f). DSGVO a na ochranu používateľov a iné neoprávnené používanie. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám ani sa nijako inak nevyhodnocujú. Zozbierané údaje sa nepoužívajú, osobný profil používateľa sa nevytvára.

5. Spracovanie osobných údajov pri kontaktovaní

Pri zasielaní otázok prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu sa spracúvajú osobné údaje na ich vybavenie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) DSGVO.

Ktoré údaje sa zhromažďujú pri použití komunikačných kanálov, je možné zistiť z kontaktného formulára alebo závisí od vašej správy prostredníctvom e-mailu. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu.

Vaše údaje budú po spracovaní vašej žiadosti vymazané, ak si to želáte a ak neexistujú žiadne zákonné povinnosti na ich uchovávanie.

6. Newsletter

K odberu noviniek ponúkaných na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť tak, že nám prostredníctvom príslušnej vstupnej masky poskytnete svoju e-mailovú adresu.

Týmto súhlasíte so zasielaním informačného bulletinu.

Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. postupu dvojitého prihlásenia. Po registrácii dostanete e-mail, v ktorom musíte potvrdiť svoju registráciu. To nám umožní skontrolovať, či ste skutočne vlastníkom adresy. Aby sme mohli preukázať vašu registráciu v súlade so zákonnými požiadavkami, zaznamenávame objednávku newslettera, zaslanie potvrdzujúceho e-mailu a prijatie tu požadovanej odpovede. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú.

Newsletter obsahuje informácie a reklamu. Ak ste súhlasili so zasielaním informačného bulletinu, zasiela sa na základe článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 DSGVO. Vami poskytnuté údaje (meno a e-mailová adresa) sa spracúvajú výlučne na účely zasielania informačného bulletinu.

Odvolanie súhlasu

Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu uvedeného v e-maile s novinkami alebo zaslaním príslušnej správy, čím odvoláte svoj súhlas. Po odhlásení sa z odberu z vašej strany bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu newslettera.

7. Spracovanie osobných údajov V rámci zmluvných a vlastných služieb

a)Objednávanie našich produktov

Naše produkty si môžete objednať ako hosť alebo prostredníctvom svojho používateľského účtu.

Keď si objednáte niektorý z našich produktov, osobné údaje, ako sú IP adresa, meno, dátum narodenia, adresa na doručenie, e-mailová adresa a platobné údaje, sa zhromažďujú prostredníctvom vašich vstupov alebo prostredníctvom informácií vo vašom používateľskom účte s cieľom plniť naše zmluvné záväzky. Pomocou príslušných vstupných masiek môžete tiež presne zistiť, ktoré údaje sa zhromažďujú. Poskytnuté údaje budú u nás uložené a použité na spracovanie právneho úkonu. Vami poskytnuté údaje používame bez vášho osobitného súhlasu výlučne na nevyhnutné plnenie a spracovanie ponúkaných služieb, na účely plnenia našich zmluvných záväzkov a služieb.

Po úplnom spracovaní služieb budú vaše údaje zablokované na ďalšie použitie a po uplynutí lehôt na uchovávanie údajov podľa daňového a obchodného práva vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo neexistuje iný právny dôvod.

b) Používateľský účet

Na našej webovej stránke si môžete voliteľne vytvoriť účet. Počas procesu registrácie sa zhromažďujú osobné údaje, napríklad vaša e-mailová adresa. Ukladajú sa aj ďalšie údaje, ktoré uvediete v rámci svojho používateľského účtu, ako napríklad meno, adresa, kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo), spoločnosť, spôsob platby a ďalšie profilové údaje. Uložené údaje je možné sledovať vo vašom profile. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať prostredníctvom položky "Môj účet".

Používateľské kontá nie sú verejné. Údaje v nich zhromaždené sa používajú výlučne na nevyhnutné plnenie a spracovanie ponúkanej služby. Zhromažďovanie a spracúvanie vašich údajov je založené na vašom súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO.

Vymazanie účtu je možné kedykoľvek odhlásením alebo zaslaním správy. V takom prípade budú vaše údaje v súvislosti s používateľským účtom vymazané. Ďalšie ukladanie sa uskutoční len vtedy, ak je to nevyhnutné zo zákonných dôvodov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO.

8. Práva dotknutých osôb

a) Právo na informácie

V súlade s čl. 15 DSGVO máte právo požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvame.

Konkrétne môžete požadovať informácie o tom, ktoré údaje sa spracúvajú, na aký účel a komu sa môžu poskytnúť.

b) Právo na opravu

Podľa článku 16 DSGVO máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných údajov.

c) Právo na vymazanie a obmedzenie spracúvania

Podľa článku 17 DSGVO môžete požiadať o vymazanie svojich údajov na základe dôvodov uvedených v tomto článku. Ak vymazanie nie je možné, spracúvanie vašich osobných údajov sa musí obmedziť v súlade s článkom 18 DSGVO.

d) Právo na prenosnosť údajov

Podľa článku 20 DSGVO máte právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich inému prevádzkovateľovi.

e) Právo podať sťažnosť

Článok 77 DSGVO vám dáva všeobecné právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s čl. 7 ods. 3 DSGVO môžete súhlas, ktorý ste nám udelili, kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Odvolanie môžete vykonať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

10. Právo na námietku

Podľa článku 21 DSGVO môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov zhromaždených na základe oprávneného záujmu, ak na to existuje dôvod uvedený v článku 21 DSGVO.

a) Individuálne právo na námietku

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) DSGVO (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) a článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO (spracúvanie údajov na základe rovnováhy záujmov).

Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

b) Právo namietať proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu

V jednotlivých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na účely realizácie priamej reklamy. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takejto reklamy.

Námietku môžete podať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

11. Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú malé dátové balíky, ktoré sa prenášajú medzi nami a používateľom. Údaje sa prenášajú z nášho servera do prehliadača používateľa a tam sa ukladajú do koncového zariadenia na neskoršie načítanie. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie koncového zariadenia používateľa a neobsahujú vírusy.

Súbory cookie sa môžu preniesť na stránku pri jej vyvolaní, a tak umožňujú identifikáciu používateľa. Súbory cookie pomáhajú používateľom zjednodušiť používanie internetových stránok. Niektoré zo súborov cookie, ktoré používame, sa vymažú po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača. Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

V rámci našej internetovej ponuky používame tri kategórie súborov cookie: súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť webovej stránky (nevyhnutné súbory cookie), súbory cookie, ktoré zhromažďujú anonymizované údaje na štatistické účely a analýzy s cieľom zlepšiť našu ponuku a našu webovú stránku pre používateľov (štatistické súbory cookie), a súbory cookie, ktoré nám umožňujú zlepšiť návrhy produktov na našej stránke (marketingové súbory cookie).

Nevyhnutné súbory cookie používame na základe nášho oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) na vytvorenie úplnej funkčnosti našej webovej lokality a umožnenie služieb priateľských k príjemcovi. Súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutné, sa nastavujú len vtedy, ak používateľ udelil svoj súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Súhlas sa udeľuje prostredníctvom tzv. banneru cookie, na ktorý je potrebné aktívne kliknúť. Nastavenia je možné kedykoľvek opäť zmeniť. Všeobecný prístup k súborom cookie môžete vylúčiť aj príslušnou zmenou nastavení prehliadača.

a) Nevyhnutné súbory cookie

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú predovšetkým k tomu, aby sa naša webová stránka dala používať. Ukladajú sa základné funkcie, ktoré umožňujú správne fungovanie webovej stránky. Na našej webovej lokalite používame nasledujúce nevyhnutné súbory cookie:

(1) Banner cookie

V banneri súborov cookie sa ukladajú nastavenia zvolené používateľom v banneri súborov cookie. Poskytovateľom tohto súboru cookie je spoločnosť MEO Vertriebs GmbH ako prevádzkovateľ webovej stránky. Príslušný súbor cookie má životnosť 30 dní.

(2) Súbory cookie na tvorbu webovej stránky

Používame súbory cookie, ktoré umožňujú nastavenie webovej stránky. Súbory cookie sa používajú na to, aby bolo možné zobraziť najnovší obsah webovej stránky. Poskytovateľom týchto súborov cookie je spoločnosť MEO Vertriebs GmbH ako prevádzkovateľ webovej stránky. Životnosť príslušného súboru cookie je 30 dní.

b) Štatistické súbory cookie

Na našej webovej stránke používame aj štatistické súbory cookie. Tie nám poskytujú informácie o správaní používateľov na našej webovej stránke a o tom, ako používatelia s našou webovou stránkou interagujú. Na našej webovej lokalite používame nasledujúce štatistické súbory cookie:

(1) Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o používaní tejto webovej lokality, ktoré súbory cookie generujú, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade, že je na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google však vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti, takže už nie je možné jednoznačne priradiť IP adresu. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Súbor cookie sa nastavuje len s vaším súhlasom, ktorý získate prostredníctvom banneru so súbormi cookie na našej webovej stránke. Právnym základom je preto článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO.

Súbory cookie nastavené prostredníctvom tejto služby majú platnosť 2 roky.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html alebo na www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

So spoločnosťou Google bola uzatvorená zmluva v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov pri prenose osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

(2) YouTube

Používame videá YouTube, službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. ("Google"), v našej online ponuke, ktoré sú uložené na stránke http://youtube.com a možno ich prehrávať priamo z našej webovej stránky. Návštevou webovej stránky YouTube získava informáciu, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa prenášajú prístupové údaje a súbory denníka.

K tomu dochádza bez ohľadu na to, či YouTube poskytuje používateľské konto, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či žiadne používateľské konto neexistuje. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje priradené k vášmu profilu na Y-ouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť.

YouTube ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo navrhovania svojich webových stránok podľa vašich potrieb. Takáto analýza sa vykonáva najmä (aj v prípade neprihlásených používateľov) na poskytovanie reklamy založenej na potrebách a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej lokalite. Máte právo namietať proti vytváraniu takýchto používateľských profilov a pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať YouTube.

Kliknutím na tlačidlo prehrávania videa YouTube vloženého na našej webovej lokalite súhlasíte s jednorazovým spracovaním údajov na účely prehrávania príslušného videa. Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) DSGVO. Okrem toho sa súhlas získava v rámci banneru cookie na nastavenie súborov cookie na webovej lokalite. Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) DSGVO.

Príslušné súbory cookie majú maximálnu životnosť 10 rokov.

So spoločnosťou Google bola uzatvorená zmluva v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov pri prenose osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie, ako aj zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Vimeo

Naša webová stránka využíva nástroj videoportálu Vimeo. Poskytovateľom je spoločnosť Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Integrácia videí prostredníctvom poskytovateľa Vimeo vedie k volaniam na servery poskytovateľa. Je to z technických dôvodov a my tomu nemôžeme zabrániť.

Server Vimeo je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Vimeo tiež získava vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do služby Vimeo alebo nemáte účet Vimeo. Informácie zhromaždené spoločnosťou Vimeo sa prenášajú na server Vimeo v USA.

Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, umožňujete spoločnosti Vimeo priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z účtu Vimeo.

Vimeo môže zhromažďovať príslušné údaje pomocou súborov cookie a podobných technológií.

Súbor cookie sa nastavuje len s vaším súhlasom, ktorý získate prostredníctvom banneru so súbormi cookie na našej webovej lokalite. Právnym základom je preto článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO.

Súbory cookie nastavené prostredníctvom tejto služby majú trvanie 2 roky.

So spoločnosťou Vimeo bola uzatvorená zmluva v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov pri prenose osobných údajov do tretích krajín.

Ďalšie informácie o nakladaní s údajmi používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

c) Marketingové súbory cookie

Na našej webovej lokalite používame aj marketingové súbory cookie. Tie nám umožňujú zlepšiť používateľskú prívetivosť našej stránky a ponúkať rôzne funkcie.

Na našej webovej lokalite používame nasledujúce marketingové súbory cookie:

(1) Náš obchodný systém

S vaším súhlasom používame niektoré údaje zo súborov cookie nášho obchodného systému na marketingové účely. Ide najmä o zaznamenávanie vyvolaných kategórií a článkov, aby sme vám na základe týchto údajov mohli v obchode poskytovať relevantnejšie návrhy článkov.

Obsah súborov cookie sa nastavuje len s vaším súhlasom, ktorý získate prostredníctvom banneru so súbormi cookie na našej webovej stránke. Právnym základom je preto článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO.

Súbory cookie nastavené prostredníctvom tejto služby majú dobu platnosti 30 dní.

12. Poznámky k používaniu služieb Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Google+, Pinterest

Pluginy a odkazy používame na analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našich ponúk v rámci našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. pluginy/odkazy sociálnych sietí Facebook, Google+ a Pinterest a mikroblogovacích služieb Twitter, Instagram a tumblr. Tieto služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc, Google Ltd, Pinterest Inc, Twitter Inc, Instagram LLC. A Tumblr Inc. ponúkané (ďalej len "poskytovatelia").

a) Facebook

Spoločnosť Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len "Facebook"). Prehľad doplnkov Facebooku a ich vzhľadu nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: http: //www.facebook.com/policy.php.

b) Google+

Službu Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google"). Prehľad doplnkov spoločnosti Google a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.google.com/+/web/

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: http: //www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

c) Pinterest

Pinterest prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Ďalšie informácie o spoločnosti Pinterest nájdete tu: https://www.pinterest.de/.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https: //policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Twitter

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ďalej len "Twitter"). Prehľad tlačidiel Twitter a ich vzhľadu nájdete tu: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https: //twitter.com/privacy.

e) Instagram

Instagram prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (ďalej len "Instagram"). Prehľad tlačidiel Instagram a ich vzhľadu nájdete tu: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https: //help.instagram.com/155833707900388/.

f) Tumblr

Spoločnosť Tumblr prevádzkuje spoločnosť Tumblr Inc, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. Prehľad tlačidiel Tumblr a ich vzhľadu nájdete tu: https://www.tumblr.com/buttons.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https: //www.tumblr.com/privacy/de.

Ak vyvoláte stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje takýto doplnok, alebo kliknete na odkaz, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi poskytovateľa. Obsah zásuvného modulu alebo odkazu je príslušným poskytovateľom prenesený priamo do vášho prehliadača a integrovaný do stránky. Integráciou zásuvných modulov alebo aktiváciou odkazu poskytovatelia získajú informáciu, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej stránky, a to aj v prípade, že nemáte profil alebo nie ste práve prihlásení. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) váš prehliadač prenáša priamo na server príslušného poskytovateľa v USA a ukladá ich tam.

Ak ste prihlásení do niektorej zo služieb, poskytovatelia môžu vašu návštevu našej webovej stránky priamo priradiť k vášmu príslušnému profilu. Ak komunikujete so zásuvnými modulmi, príslušné informácie sa tiež prenášajú priamo na server poskytovateľov a tam sa ukladajú. Tieto informácie sa tiež zverejňujú na stránke príslušného poskytovateľa a zobrazujú sa tam vašim kontaktom.

Ak nechcete, aby sa údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky priamo priradili k vášmu profilu v príslušnej službe, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušnej služby. Načítaniu zásuvných modulov môžete úplne zabrániť aj pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napr. pomocou blokátora skriptov "NoScript" (http://noscript.net/).

13. Integrácia služieb tretích strán

Na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO využívame služby tretích strán na optimalizáciu a hospodárne prevádzkovanie našich ponúk. V týchto prípadoch môžu poskytovatelia tretích strán vnímať IP adresu používateľov obsahu tretích strán alebo je to potrebné na realizáciu ponúk poskytovateľov tretích strán. Poskytovatelia tretích strán môžu tiež vyhodnocovať informácie o návštevnosti prostredníctvom tzv. pixelových značiek a používať tieto informácie na štatistické alebo marketingové účely. Okrem toho sa tieto informácie môžu ukladať do súborov cookie a do koncových zariadení používateľov. Tieto súbory cookie potom môžu obsahovať technické informácie o použitom prehliadači, operačnom systéme, čase návštevy a ďalšie informácie o používaní našej webovej stránky a môžu byť prepojené s týmito informáciami z iných zdrojov.

a) Paypal

Na našej webovej lokalite ponúkame službu poskytovateľa platobných služieb Paypal.

Vďaka tomu máte možnosť realizovať platby za naše ponuky prostredníctvom služby Paypal.

Spoločnosť Paypal prevádzkuje spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Ak používate službu Paypal, informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, smerovacie číslo banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná suma, mena a číslo transakcie) postúpime spoločnosti na spracovanie objednávky. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby. Spoločnosť PayPal odovzdá vaše údaje úverovým agentúram s cieľom získať úverovú správu na posúdenie rizika zodpovednosti.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách poskytovateľa o ochrane údajov: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

b) Šesť platieb

Ak platíte kreditnou kartou, Six Payment zhromažďuje osobné údaje, napr. meno držiteľa kreditnej karty, číslo kreditnej karty, fakturačnú adresu, adresu dodania, bezpečnostný kód a dobu platnosti kreditnej karty.

Údaje spracúva spoločnosť SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt nad Mohanom.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách poskytovateľa o ochrane údajov: https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

c) Xtube

Na našej webovej lokalite uvádzame videá z Xtube.

Xtube prevádzkuje spoločnosť MG Freesites II Ltd, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zone, Cyprus 2540.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://www.xtube.com/legal/privacy.

d) Vzaar

Na našich webových stránkach používame funkciu na vkladanie videí Vzaar.

Prevádzkovateľom služby Vzaar je spoločnosť Vzaar Limited, 31 - 33 Bondway, London, SW8 1SJ, Anglicko.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://vzaar.com/legal/privacy.

14. Online prítomnosť na Facebooku

Prevádzkujeme online prítomnosť na sociálnej sieti Facebook s cieľom komunikovať so zainteresovanými používateľmi a informovať vás o našej spoločnosti.

Facebook nám ako prevádzkovateľovi stránky poskytuje takzvané "Facebook Insights". Pri návšteve našej stránky sa nastavujú súbory cookie, ktoré zhromažďujú anonymizované štatistické údaje. Súbory cookie nastavuje spoločnosť Facebook a sú neoddeliteľnou súčasťou používateľského vzťahu medzi nami a spoločnosťou Facebook.

Spracovanie osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO na čo najefektívnejšiu komunikáciu a informovanie zainteresovaných používateľov. Existuje oprávnený záujem na navrhovaní a optimalizácii našej ponuky na základe správania používateľov.

Pokiaľ ide o spracovanie údajov, spoločnosť Facebook a my sme spoločne zodpovední v súlade s článkom 26 DSGVO. Primárnu zodpovednosť má spoločnosť Facebook. My ako prevádzkovateľ stránky neprijímame žiadne rozhodnutia týkajúce sa spracovania údajov. Povinnosť informovať podľa článku 13 DSGVO má spoločnosť Facebook.

Práva dotknutej osoby je možné uplatniť u nás alebo u spoločnosti Facebook. Radi by sme však upozornili, že uplatnenie voči spoločnosti Facebook je najúčinnejšie. Je to preto, že iba spoločnosť Facebook má prístup k spracúvaným údajom a môže priamo prijať príslušné opatrenia a poskytnúť informácie.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov, dohode o spoločnej zodpovednosti a možnostiach podania námietky nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook:

So spoločnosťou Facebook bola uzatvorená zmluva v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov pri prenose osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie, ako aj zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

15. Online prítomnosť v iných sociálnych médiách

Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi, ktorí sú tam aktívni, a aby sme vás tam mohli informovať o našich službách. Pri vyvolávaní príslušných sietí a platforiem platia podmienky a usmernenia pre spracovanie údajov príslušného poskytovateľa. Najmä pokiaľ ide o podrobný opis príslušného spracovania a možnosti vzniesť námietku (opt-out), odkazujeme na informácie poskytovateľov, na ktoré odkazujeme nižšie. Pokiaľ ide o uplatnenie práv dotknutej osoby, poukazujeme tiež na to, že tieto práva možno najlepšie uplatniť u príslušného poskytovateľa, pretože len ten má prístup k vašim údajom.

 

Ak nie je v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spracúvame údaje používateľov, ak s nami komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. píšu príspevky na našich online prezentáciách alebo nám posielajú správy.

16. Poskytovanie údajov tretím stranám

Osobné údaje zadané dotknutou osobou sa zhromažďujú a uchovávajú výlučne na interné použitie správcom údajov a na jeho vlastné účely. V rámci našej spoločnosti dostávajú vaše údaje tie interné úrady alebo organizačné jednotky, ktoré ich potrebujú na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo v súvislosti so spracovaním a realizáciou nášho oprávneného záujmu. Prevádzkovateľ môže na poskytovanie a plnenie svojich služieb využívať subdodávateľov alebo zabezpečiť prenos jednému alebo viacerým sprostredkovateľom, ktorí tiež používajú osobné údaje výlučne na interné použitie, ktoré možno pripísať prevádzkovateľovi, napr. v súvislosti so spracovaním zmlúv; na účely plnenia zákonných požiadaviek, na základe ktorých sme povinní poskytovať informácie, podávať správy alebo prenášať údaje alebo je prenos údajov vo verejnom záujme; pokiaľ externé servisné spoločnosti spracúvajú údaje v našom mene ako sprostredkovatelia alebo sprostredkovatelia funkcií (napr. externé dátové centrá, sprostredkovatelia podpory/funkcií). Napr. externé výpočtové strediská, podpora/údržba EDP/IT aplikácií, archivácia, likvidácia údajov, nákup/obstarávanie, správa zákazníkov, listárne, správa webových stránok, audítorské služby, úverové inštitúcie, tlačiarne alebo spoločnosti na likvidáciu údajov, kuriérske služby, logistika); na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany (napr. úradom, úverovým agentúram, vymáhaniu pohľadávok, právnikom, súdom, znalcom, prepojeným spoločnostiam a dozorným orgánom).

17. Právna povinnosť spracúvať a uchovávať údaje

Ako každý, kto sa zaoberá podnikaním, aj my podliehame rôznym právnym povinnostiam. Ide predovšetkým o zákonné požiadavky (napr. obchodné a daňové zákony), ale prípadne aj o regulačné alebo iné úradné požiadavky. Medzi účely spracúvania môže patriť plnenie kontrolných a oznamovacích povinností podľa daňových zákonov, ako aj archivácia údajov na účely ochrany a bezpečnosti údajov a na účely kontroly zo strany daňových a iných orgánov. Okrem toho môže byť zverejnenie osobných údajov potrebné v súvislosti s úradnými/súdnymi opatreniami na účely zhromažďovania dôkazov, trestného stíhania alebo vymáhania občianskoprávnych nárokov.

18. Bezpečnosť údajov

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zabezpečiť presnosť údajov a zabezpečiť oprávnené používanie údajov sme zaviedli technické a organizačné postupy v súlade s článkom 32 GDPR na zabezpečenie a ochranu údajov, ktoré zhromažďujeme online. Naše webové stránky a iné systémy zabezpečujeme proti manipulácii, strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo šíreniu vašich údajov neoprávnenými osobami.

19. Vymazanie a blokovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, vymazávame alebo blokujeme v súlade s článkami 17 a 18 DSGVO.

Osobné údaje uchovávame a spracúvame len dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu uchovávania. Ukladanie môže prebiehať aj dlhšie, ak to stanovil európsky alebo národný zákonodarca v nariadeniach Únie, zákonoch alebo iných ustanoveniach, ktoré sa na nás vzťahujú. V takom prípade sa údaje zablokujú na iné účely.

Hneď ako účel uchovávania prestane platiť alebo uplynie doba uchovávania stanovená vyššie uvedenými predpismi, osobné údaje sa bežne zablokujú alebo vymažú.

20. Otázky a poznámky

Na používanie našej webovej stránky sa vždy vzťahuje verzia vyhlásenia o ochrane údajov, ktorá je k dispozícii online v čase vašej návštevy. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane údajov z dôvodu ďalšieho vývoja webovej stránky alebo zmenených právnych alebo úradných požiadaviek.

Žiadame našich používateľov, aby sa pravidelne informovali o obsahu vyhlásenia o ochrane údajov.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov v súvislosti s našou webovou lokalitou, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Následne sa pokúsime odpovedať na vaše otázky a odstrániť prípadné obavy.

 

Stav: august 2021