Od 18 rokov

Nasledujúce stránky sú určené len pre dospelých. Vstúpením potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

Kategórie

Newsletter

Storno podmienky - právo na zrušenie

 

 

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúcich ustanovení:

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď

  • dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar alebo prevzali tovar, ak ste si objednali jeden alebo viacero tovarov v rámci jednotnej objednávky a tovar alebo tovar sa dodáva jednotne;

  • v deň, keď ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala posledný tovar, ak ste si objednali viacero tovarov ako súčasť jednotnej objednávky a tovar alebo tovary sa dodávajú samostatne;

  • ak ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali poslednú zásielku alebo poslednú položku, ak ste si objednali tovar, ktorý sa dodáva vo viacerých zásielkach alebo položkách;

Ak sa uplatní viac ako jedna z uvedených alternatív, lehota na odstúpenie od zmluvy nezačne plynúť, kým vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, neprevezme poslednú zásielku tovaru alebo posledný čiastkový tovar alebo kus.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať, ME0 Vertriebsgesellschaft, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Nemecko, tel. +49 2366 5005-00; fax: 02366 / 5005-10, eMail: [email protected], a to prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy alebo iné jednoznačné vyhlásenie môžete vyplniť a odoslať na našej webovej stránke http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php aj elektronicky. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odvolania (napr. e-mailom).

Dôsledky odvolania

Ak od tejto zmluvy odstúpite, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať poplatky.

Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy.

Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté na diaľku

  • na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri ktorého výrobe je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa;

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv na diaľku na dodanie

  • na dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená;

  • pri dodaní tovaru, ak bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom vzhľadom na jeho povahu;

Prosím, zabráňte poškodeniu a znečisteniu. Ak je to možné, vráťte nám tovar v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte k dispozícii pôvodný obal, zabezpečte, prosím, vhodným obalom primeranú ochranu pred poškodením pri preprave, aby ste sa vyhli nárokom na náhradu škody spôsobenej chybným obalom. Upozorňujeme, že tieto spôsoby nie sú podmienkou účinného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Na vyhlásenie o odstúpení od zmluvy si môžete stiahnuť náš vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo použiť náš online formulár na odstúpenie od zmluvy. Upozorňujeme, že použitie tohto formulára nie je podmienkou účinného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.